Menu
Close Menu
Luchd-obrach Àrd-sgoile ¦ Secondary Staff

Ceannard ¦ HT

Dr D McComb

Iar-Cheannard ¦ DHT ÀS

Ms C Chaimbeul

Iar-Cheannard ¦ DHT ÀS

Mr S Duddy

PT Cùram Treudach ¦ Pastoral Care

Mrs J MacNeil

PT Cùram Treudach ¦ Pastoral Care

Mr D J Smith

FH Àireamhachd ¦ Numeracy

Mr D I MacAulay

FH Cànanan ¦ Languages

Mrs E MacKenzie

FH Cruthachalachd is  Iomairt ¦ Creativity, Enterprise

Ms F McEachen

FH Teicneòlas

Ms N Foulds

Acting FH  Teicneòlas

Mr C MacLeod

Cuspairean Sòisealta

Ms T Sinclair

PT Taic Ionnsachadh Cànain¦ SfLL Language Learning

Ms M Doyle

FH Àireamhachd ¦ Numeracy (Matamataig)

Mr D I MacAulay

Matamataig ¦ Mathematics

Mr J Sharkey

Matamataig ¦ Mathematics

Mr C McKillop/

Mrs M Buchanan

Matamataig ¦ Mathematics

Mr D J Smith

Saidheans/ Bith-Eòlas  ¦ Science/Biology

Ms K Campbell       

Bith-Eòlas ¦ Biology

Mrs C Thomson

Bith-Eòlas ¦ Biology

Ms S Clennell

Ceimigeachd ¦ Chemistry

Mrs M Molloy

Fiosaig ¦ Physics

Mr G Shand

FH Cànanan ¦ Languages  (Beurla ¦ English)

Mrs E MacKenzie

Beurla ¦ English

Mr M J Graham

Beurla ¦ English

A D’arcy

Beurla ¦ English

Ms M Campbell

Gàidhlig

Mrs M MacDonald

Gàidhlig

Miss J Burgess

Gàidhlig

Mr P Geddes

Nuadh-chànanan ¦ Modern Languages

Mme M Jebbari

Nuadh-chànanan ¦ Modern Languages

Miss H MacLeod               

Nuadh-chànanan ¦ Modern Languages

Mrs F Moore

 

 

FH Iomairt, Cruthachalachd¦Creativity  Ceòl ¦ Music

Ms F McEachen

Ceòl ¦ Music

Miss H Keenan

Spòrs ¦ PE

Mr C MacKay

Spòrs ¦ PE

Mr I MacCorquodale

FH Cuspairean Sòisealta  Cruinn- Eòlas ¦Geography

Ms T Sinclair

Eachdraidh ¦ History

Mrs Little

Creideamh/RMPS

Mr I Campbell

Ealain ¦ Art

Miss B MacLeod

Ealain ¦ Art

Mr L Taylor

FH Teicneòlas  Coimpiutaireachd ¦ Computing

Mr C MacLeod

Coimpiutaireachd ¦ Computing

Mr C Combe

Eaconamas Dachaigh ¦ Home Economics

Miss A MacDonald

Grafaigs ¦ Graphics Teicnigeachd ¦ Technical

Mr K Harris

Grafaigs ¦ Graphics Teicnigeachd ¦ Technical

Mr M O’Donnelly

 

 

Oifis ¦ Office

M MacLennan

 

C Beggs

 

G Morrison

 

E MacLennan

 

 

Teicneòlaichean ¦ Senior Technician

Teicneòlaichean ¦ Technician

Teicneòlaichean ¦ Technician

Mr C Hogg

Mrs F McLean                   

Mr A McFarlane

 

 

Dorsairean ¦ Janitors

Mr W Munro

Mr D McJimpsey