Menu
Close Menu
Fiosrachadh agus Àireamhan ¦ Facts and Figures

Uairean na Sgoile ¦ School Hours

Tha 33 tràthan gach seachdain le 6 no 7 tràthan gach latha. Tha gach tràth a' maireachdainn 50 mionaidean. ¦ There are 33 periods each week with 6 or 7 periods daily. Each period lasts for 50 minutes.

Diluain, Diciadain is Dihaoine ¦ Monday, Wednesday and Friday

Àm Tuitear ¦ Tutor Time 09:00 - 09:10

Tràth 1 ¦ Period 1 09:10 - 10:00

Tràth 2 ¦ Period 2 10:00 - 10:50

Àm Cluiche ¦ Interval 10:50 - 11:05

Tràth 3 ¦ Period 3 11:05 - 11:55

Tràth 4 ¦ Period 4 11:55 - 12:45

Àm Lòin ¦ Lunchtime 12:45 - 13:25

Tràth 5 ¦ Period 5 13:25 - 14:15

Tràth 6 ¦ Period 6 14:15 - 15:05

Cuideachd Dimàirt is Diardaoin ¦ Also Tuesday and Thursday

Tràth 7 ¦ Period 7 15:05 - 15:55