Menu
Close Menu
Fios Thugainn ¦ Contact Details

147 Sràid Berkeley
Glaschu
G3 7HP

147 Berkeley Street
Glasgow
G3 7HP

Post-d

Ceannard ¦ Head Teacher

Iar Cheannard ÀS1 - ÀS3 ¦ Deputy Head

Iar Cheannard ÀS4 - ÀS6 ¦ Deputy Head

Prìomh Thidsear ¦ Prinicpal Teacher Pastoral Care

Prìomh Thidsear ¦ Prinicpal Teacher Pastoral Care

Taic Ionnsachaidh 3-18 ¦ Support For Learning

Fòn ¦ Phone

E-mail

headteacher@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

sduddy@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

cchaimbeul@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

jmacneil@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

dsmith@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

gw10doylemargaret@glow.sch.uk

0141 276 8500