Menu
Close Menu
Clubaichean ¦ Clubs

Fiosrachadh mu dheidhinn Clubaichean Àrd-sgoil ¦ Information about Secondary Clubs

Tha sinn a’ miannachadh gun gabh a h-uile sgoilear aon chlub co-dhiù agus a chumail ris chun an deireadh. Bhithear fada nur comain nan gabhadh sibh dreiseag airson club a thaghadh anns a bheil ùidh agaibh agus clàradh aig an roinn freagarrach.
 
¦ It is expected that pupils should attend at least one club for its duration. Please consider which club interests you and sign up to it at the appropriate department.

 

 

Cur-seachad

Uair

Tidsear

Càite

DILUAIN

 

ÀS1 Ball-coise

1.00-1:20f

Ceannard Spòrs

Talla Spòrs

Club Gearmailtis

1.00-1.25f

Ms NicLeòid (Fraingis)

Seòmar Fraingis

Ealain – Dealbh beatha (ÀS4 gu ÀS6)

1.00-1.25f

Ms NicAmhlaidh

Seòmar Ealain

Club Ealain

1.00 –1.25f

Miss NicLeòid

Seòmar Ealain

Duais Diùc Dhùn Èideann 1.00-1.25f Ms Ní Dhorchaidhe Seòmar Alison (207)

ÀS1 is ÀS2 Ball-coise Bhalach

3.05-4.15f

Mgr MacKay

Astro

ÀS1 gu ÀS6 Ball-lìn

3.05 – 4.15f

Mgr MacCorquodale

Talla Spòrs

Còmhlan Pìoba SGG (airson cluicheadairean na pìoba agus drumaichean)

3.05-4.15f

 

Mr MacInnes / Mr Collins

Roinn Ciùil

 

Buidheann Seinn

 

3.30-4.30f

 

Ms Sinclair /
Iseabail Nic an t-Sagairt

Roinn Ciùil

 

Duais Iain Muir (ÀS1)

3.05-5.00f

Ms Ní Dhorchaidhe

Seòmar Alison (207)

DIMÀIRT

 

 

ÀS1 is ÀS2 Dodgeball

1.00-1.20f

Ceannard Spòrs

Talla Spòrs

Club
Seann-gheamaichean
12.45-1.20f Ms Ní Dhorchaidhe Seòmar Coimpiutaireachd 204
Club Matamataig – Top Sum 1.00-1.20f Mgr Mac A’ Ghobhainn Seòmar 206

ÀS1 gu ÀS6 Ball-coise Nigheanan

4.00-5.15f

Ms Burgess / Ms Clennell

Astro

ÀS1 gu ÀS6 Clubaichean Spòrs

4.00 – 5.00f

Ceannard Spòrs

Talla Spòrs

DICIADAIN

ÀS3 gu ÀS6 Dodgeball

1.00-1.20f

Ceannard Spòrs

Talla Spòrs

Yearbook  (ÀS6 a-mhàin)

1.00 – 1.25f

Mrs Pearce

Roinn Ciùil

Duais Iain Muir (ÀS3)

1.00 – 1.25f

Ms Ní Dhorchaidhe

Seòmar Alison (207)

Lùth-chleasachd

3.05-4.15f

Mgr MacCorquodale

Astro

Orcastra SGG (airson cluicheadairean sreanga aig ìrean 4+)

3.05 – 4.15f

Ms McEachen / Mrs Pearce/ Ms Gray

Roinn Ciùil

Duais Iain Muir (ÀS2 is ÀS3) 3.05 - 5f Ms Ní Dhorchaidhe Seòmar Alison (207)

Còisirean Clàrsaich
(diofar ìrean)

3.05 – 4.15f

Ms Brzozowska

Roinn Ciùil

DIARDAOIN

ÀS1 gu ÀS6 Ball-lìn

1.00-1.20f

Ceannard Spòrs

Talla Spòrs

Club
Seann-gheamaichean

12.45-1.20f

Mgr Combe

Seòmar Coimpiutaireachd 204

Deasbad agus Labhairt Poblach

1.00-1.25f

Bh-ph NicChoinnich

Roinn Beurla

ÀS3 gu ÀS6 Ball-coise Bhalach

4.00-5.15f

Ceannard Spòrs

Astro

ÀS1 Dannsa

4.00-5.00f

Ceannard Spòrs

Talla Spòrs

DIHAOINE

 

Cèic is Cabadaich

12.45-1.20f

Ms Ní Dhorchaidhe

Eaconamas Dachaigh

Club Filmidh

3.05-4.10f

Ms Ní Dhorchaidhe

Seòmar Dràma

ÀS1 gu ÀS6
Teanas-bùird

3.05-3.50f

Mgr Shand

Roinn Spòrs

ÀS1 gu ÀS6 Ball-lìn

3.05-4.15f

Mgr MacCorquodale

Talla Spòrs

Thèatar Òigridh SGG (TOSGG)

3.05- 4.30f

Artair Dòmhnallach,
An Lòchran agus
Ms M Chaimbeul, SGG

Stiùidio Dannsa 3mh ùrlar