Menu
Close Menu
Fios Thugainn ¦ Contact Details

147 Sràid Berkeley
Glaschu
G3 7HP

147 Berkeley Street
Glasgow
G3 7HP

Post-d

Ceannard ¦ Head Teacher

Iar Cheannard Sgoil-Àraich - B3 ¦ Deputy Head Nursery - P3

Iar Cheannard B4 - B7 ¦ Deputy Head P4 - P7

Fòn ¦ Phone

E-mail

headteacher@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

nmacintyre@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

mmonk@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

0141 276 8500