Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Sgoil Shamhraidh Dhràma ¦ Gaelic Summer School

Tha fiosrachadh mu Sgoil Shamhraidh Dhràma le Fèisean nan Gàidheal an seo. Tha e eadar Diluain 3 agus Disathairne 15 Iuchar agus fosgailte do dheugairean a bhruidhneas Gàidhlig a bhios eadar 13 agus 18 bliadhna a dh’aois aig àm na Sgoile.

¦ Information about Fèisean nan Gàidheal's drama summer school is available here. It will take place in Portree between Monday 3rd and Saturday 15th of July.  Gaelic speaking teenagers aged between 13 and 18 at the time of the School are welcome to apply.