Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Agallamhan ÀS4-6 ¦ Mock Interviews S4-6

Bha 21 luchd-gnìomhachais is eile againn son taic a chur ri sgoilearan a bhith ag ullachadh son agallamh.  Ar taing dhuibh uile is fios o sgoilearan gun d’ fhuair iad seo air leth feumail.

Sgoilearan le luchd-ghìomhachais ¦ Young people with business people

Twenty one business people and other experts visited us to provide support to pupils via mock interviews. Our thanks to all of them and we received feedback from pupils that this was a beneficial exercise.