Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Cothrom Bhòtaidh FilmG ¦ FilmG Your Chance to Vote

Tha sgoilearan Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air a bhith trang agus iad air filmichean a chur a-steach gu farpais FilmG. Thoir sùil orra is feuch gun toir sibh bhòt dhaibh an seo.

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu's pupils have been busy and entered films to the FilmG competition. Check out the videos and take the opportunity to vote for them here.