Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Ceòl ’s Craic Rèidio ¦ Radio Show

Teachdaireachd bho Cheòl 's Craic

"Thàinig Mischa Nic a’ Phearsain a-steach a bhruidhinn air prògram na seachdain seo mun phròiseact aice còmhla ri sgoilearan à SGG. Thug i ro-shealladh dhuinn de dhà òran a bhios iad a’ seinn aig an tachartas againn, Ginealach Ùr, Disathairne seo tighinn.

Faodar èisteachd ri seann phrògramanan an seo"

Message from Ceòl 's Craic

"Mischa Macpherson dropped into the show this week to talk about her project with pupils of the Glasgow Gaelic School. She gave a sneak preview of a couple of the songs they’ll be performing at our Ginealach Ùr event on Saturday.

Use this link to access archive shows"