Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Cothrom air Fògarraich a Chuideachadh ¦ Opportunity to Help Refugees

COTHROM AIR CUIDEACHADH!  Fògarraich Òga

A bheil aodach no brògan agad fhèin no aig buill den teaghlach agad, air nach eil feum aca? Bu chòir don aodach a bhith ann an staid math agus bhiodh aodach agus seacaidhean blàth geamhraidh gu h-àraid feumail. Tha na h-aon fheumalachdan èididh aig fògarraich òga ’s a tha aig daoine òga eile, ach gu bheil iad a’ tighinn don dùthaich seo gun sian ach an t-aodach a tha air an druim.

Bidh an luchd-obrach againn a’ toirt nan tabhartasan agaibh gach seachdain gu Bùth Coimhearsnachd Maslow, 70 Sràid Shaw ann am Baile Ghobhainn, a bhios ag èideadh nam fògarrach a chuirear thuca le Oifis na Dùthcha, a’ Chrois Dhearg,  Migrant Help agus Lìonra Aonachaidh Bhaile Ghobhainn is Craigton (GCIN). Tha iad cuideachd a’ dèanamh cobhair air muinntir an àite aig a bheil feum air.

Is e an fheumalachd as motha aig an àm seo, aodach freagarrach do dh’fhir òga air a bheil cumadh beag agus meadhanach. Tha aodach bhoireannach agus chloinne air a bhith nas fhasa ach tha an fheum orra gun chrìch agus tha aodach bhoireannach is nigheanan di-beathte cuideachd.

Bidh àite cruinneachaidh aig SGG anns an rùm ri taobh clasrum Creideamh/Dràma Ms Campbell, bhon an-diugh gu àm na Nollaige.

Thoiribh dhuinn na ’s urrainn dhuibh..

Le taing.

Brògan Bòtannan Brogan Spòirs

Seacaidean Còtaichean Briogaisean

Èideadh Spòirs Lèintean

Stuth Nighe

URGENT!

OPPORTUNITY TO HELP YOUNG REFUGEE CHILDREN

Do you or family members have unwanted clothes and shoes? The clothes need to be in decent condition and warm winter clothes and jackets would be especially helpful. Young refugees have identical clothing needs to all other young people but arrive in this country with nothing except the clothes on their backs.Refugee at fence

The greatest need at present is for suitable clothing for young men of small and medium build.  Supplying clothes for women and children has been easier, but of course the need is endless and women and girls clothing is also welcome.

Your donations will be taken weekly by our staff to Maslow's Community Shop, 70 Shaw Street in Govan who clothe refugees who are referred to them by the Home Office, Red Cross, Migrant Help and Govan and Craigton Integration Network (GCIN).  They also supply, of course, the same help to locals in immediate need.

SGG have a collection point in Ms Campbell’s Creideamh/Dràma classroom from now until Christmas.

Please give if you possibly can.

Thank you.

SHOES TRAINERS BOOTS

JACKETS COATS FLEECES

SPORTSWEAR SHIRTS TOPS

TOILETRIES FOR MEN & WOMEN