Menu
Close Menu
Làrach-lìn Obair Dachaigh ¦ Homework Website

Tha sinn a' cuir làrach-lìn air dòigh airson obair dachaigh. Bidh cothrom aig sgoilearan apps fònaichean-làimhe agus am mìosachadh seo a chleachadh gus rian a chumail air an cuid obrach.

¦ We are working on a website for homework. This will enable young people to use mobile phone apps and the calendar on this website to keep track of their work.

https://glasgowgaelic.showmyhomework.co.uk/