Menu
Close Menu
Làrach-lìn Obair Dachaigh ¦ Homework Website ÀS2

Tha sinn a' cuir làrach-lìn air dòigh an-dràsta airson obair dachaigh. Aig an ìre sa bidh clasaichean ÀS2 ann agus sinn ag amas air a h-uile bliadhna sgoile san àm ri teachd.

¦ We are working on a website for homework. At this stage only ÀS2 classes will be listed and we are working towards every school year going forward.

https://glasgowgaelic.showmyhomework.co.uk/