Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Fiosrachadh LifeLink ¦ Lifelink Informaion - 24/03/2020 09:13:32
Lifelink School Counselling is available to young people aged 12 to 18 who attend schools in Renfrewshire, West Dunbartonshire or Glasgow. Due to school the current challenging times where, ... (Read more)
Dannsa Oidhche Shamhna 2019 ¦ Hallowe'en Dance - 31/10/2019 10:08:56
Bha fìor dheagh dhannsa againn, dealbhan an seo . Bhideo ri thighinn a dh'aithghearr. ¦ Great Hallowe'en dance last night, click here for picture gallery . Video to follow soon. ... (Read more)
Clubaichean 2019/20 - 09/09/2019 08:47:14
Fiosrachadh an seo (cruth PDF) ¦ Details here (PDF file) ... (Read more)
Taic a Bharrachd Saor-làithean an Earraich 2019 - 27/03/2019 09:29:06
Spring Break Study classes will run from 10.00 onwards. There will be no Office Staff in the school to answer the buzzer – a janitor on duty to be in the foyer area between 9.45 and 10.15 and 12.45 ... (Read more)
Cuairt-litir Nollaig 2018 ¦ Newsletter Christmas 2018 - 20/12/2018 14:24:43
Tha ar cuairt-litir an seo ann an cruth PDF. Nollaig Chridheil dhuibh uile. ¦ Our newsletter is here as a PDF file. Merry Christmas to you all. ... (Read more)
Seisean ‘Lagh Sràid’ Saidheans Coimpiutaireachd ¦ Computing Science ‘Street Law’ Session - 13/12/2018 14:15:07
Bha sinn ro thoilichte fàilte a chur air sgioba oileanaich agus luchd-obrach bhon Clionaig Lagha aig Oilthigh Chailleannach Ghlaschu airson seisean a dhèanamh air laghan Saidheans Coimpiutaireachd. ... (Read more)
Taic a Bharrachd 2018/19 ¦ Supported Study Timetable - 28/11/2018 11:30:42
I f the f o c us is H i g h e r one w ee k a n d N5 the s e c ond w ee k, it is s hown b y t h e following *Alte r n a t i ng f o r tn i g ht l y On Mond a y , W e dn e sd ... (Read more)
Ceòl ’s Craic Rèidio ¦ Radio Show - 13/06/2018 17:43:06
Teachdaireachd bho Cheòl 's Craic "Thàinig Mischa Nic a’ Phearsain a-steach a bhruidhinn air prògram na seachdain seo mun phròiseact aice còmhla ri sgoilearan à SGG. Thug i ro-shealladh dhuinn de ... (Read more)
Taic a Bharrachd Deuchainnean ¦ Exam Supported Study Timetable - 01/05/2018 17:04:54
1 9.10 -10.00 2 10.00 - 10.50 3 11.05 - 11.55 4 ... (Read more)
Taic a Bharrachd na Càisge ¦ Spring Holiday Supported Study - 28/03/2018 22:22:17
Easter Study classes will run from 10.00 onwards. There will be no Office Staff in the school to answer the buzzer – a janitor on duty to be in the foyer area between 9.45 and 10.15 and 12.45 – 1.15 ... (Read more)
Taic a Bharrachd air Ùrachadh san t-Samhain ¦ Supported Study Updated November 2017 - 15/11/2017 17:43:49
Tidsear / Cuspair Teacher / Subject Ìre ¦ Level Latha ¦ Day Rùm ¦ Room Uair ¦ Time ... (Read more)
Aithisg Ball Coise ¦ Football Report: Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu v The High School of Glasgow - 26/09/2017 09:53:32
20-09-2017 SGG took on the financial muscle of the private schools in a double header against St Aloysius followed by The Glasgow High School. The first game ended in a 4-1 defeat with Lewis MacLeod ... (Read more)
Ceisteachan Dannsa Na Nollaige 2017 - 20/09/2017 12:20:17
Suirbhidh beag do sgoilearan mu dheidhinn dannsa na Nollaige am bliadhna. Log a-steach gu glow mus lìon sibh e . Ceisteachan an seo ... (Read more)
Widget UCAS - 15/09/2017 12:21:51
... (Read more)
Ceisteachan Gàidhlig is Teicneòlas 'son aoisean 11-18 ¦ Gaelic technologies survey for Young People - 30/05/2017 10:37:23
Ceisteachan Gàidhlig agus teicneòlas 'son òigridh aois 11-18 (ceangal taobh a-muigh) ¦ Gaelic technologies survey for young people age 11-18 (external link) ... (Read more)
Latha Fosgailte Taic a Bharrachd Àrd-Ìre 17mh Ògmhìos ¦ Higher Head Start - Open Day 17th June - 30/05/2017 07:51:47
Tha Saturday School Glasgow le latha fosgailte Disathairne 17mh Ògmhìos. Tuilleadh fiosrachaidh an seo mar PDF . ¦ Saturday School Glasgow are holding an open day on Saturday June 17th. More ... (Read more)
Cothrom Oidheachadh Fhaighinn an Glaschu ¦ Opportunity To Book Tutoring in Glasgow - 20/04/2017 15:49:21
Cothrom air oideachadh ann an cuspairean N5 agus Àrd-Ìre an Glaschu ¦ Opportunity for tutoring in N5 and Higher subjects in Glasgow ... (Read more)
Sgoil Shamhraidh Dhràma ¦ Gaelic Summer School - 19/04/2017 14:09:07
Tha fiosrachadh mu Sgoil Shamhraidh Dhràma le Fèisean nan Gàidheal an seo . Tha e eadar Diluain 3 agus Disathairne 15 Iuchar agus fosgailte do dheugairean a bhruidhneas Gàidhlig a bhios eadar 13 agus ... (Read more)
Taic a Bharrachd na Càisge Giblean 2017 ¦ Easter Study Classes April 2017 - 29/03/2017 08:27:50
Easter Study classes will run from 10.00 onwards. There will be no Office Staff in the school to answer the buzzer – the janitor will be on duty in the foyer area between 9.45 and 10.15 and 12.45 – ... (Read more)
Fios mu Sheirbhisean Dhreuchd LSA ¦ Film guide to SDS Careers Services - 21/03/2017 11:53:02
Tha film mu dheidhinn seirbheisean Leasachadh Sgilean na h-Alba an seo ¦ A handy film guide to Skills Development Scotland ’s career information, advice and guidance services has been launched. The ... (Read more)
Aithisgean Aithisg Sgoile BBC 2017 ¦ BBC School Report News Reports - 17/03/2017 17:21:00
Bha sgoilearan bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a' gabhail pàirt ann an BBC School Report air an 16mh den Mhàrt. Seo feadhainn de na h-aithrisean a dheasaich iad. Draibheadh le fòn-làimhe ... (Read more)
Comhairle do Sgoilearan Airson Deuchainnean ¦ Advice for Young People Sitting Exams - 07/03/2017 11:45:43
Tha stiùireadh anns na bhitheoan aig an ceangal a leanas mu dheidhinn ionnsachadh, dòigh inntinn fàsmhorachd is mar sin air adhart. http://www.bbc.co.uk/education/highlights/curations/zpbdxfr ... (Read more)
Aithisg Sgoile BBC 2017 ¦ BBC School Report - 06/03/2017 15:53:51
Bidh sgoilearan bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ag aithris air na naidheachdan an seo air an 8mh den Mhàrt mar phàirt de BBC School Report . Pupils from Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu will be taking part ... (Read more)
Clàr-ama Taic Ionnsachaidh a' Mhàirt 2017 ¦ Supported Study March Timetable - 02/03/2017 15:02:04
Diluain – Dihaoine ¦ Monday-Friday Latha Uair Cuspair Tidsear Rùm ... (Read more)
Agallamhan ÀS4-6 ¦ Mock Interviews S4-6 - 02/02/2017 15:31:21
Bha 21 luchd-gnìomhachais is eile againn son taic a chur ri sgoilearan a bhith ag ullachadh son agallamh. Ar taing dhuibh uile is fios o sgoilearan gun d’ fhuair iad seo air leth feumail. ... (Read more)
Cothrom Bhòtaidh FilmG ¦ FilmG Your Chance to Vote - 17/01/2017 16:07:54
Tha sgoilearan Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air a bhith trang agus iad air filmichean a chur a-steach gu farpais FilmG. Thoir sùil orra is feuch gun toir sibh bhòt dhaibh an seo . Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu's ... (Read more)
Òraid Theàrainteachd Sìobar na Nollaige ¦ Christmas Cyber Security Lecture - 20/12/2016 18:37:54
O chionn goirid bha sgoilearan ÀS3 agus ÀS4 a tha a’ dèanamh Saidheans Coimpiutaireachd mar chuspair air leth fortanach gun robh cothrom aca a’ dol gu Òraid Theàrainteachd Sìobar na Nollaige 2016 . ... (Read more)
Dè tha Dol? 05/12/2016 - 09/12/2016 - 06/12/2016 10:48:25
Dè tha Dol? 05/12/2016 - 09/12/2016 ... (Read more)
Cothrom air Fògarraich a Chuideachadh ¦ Opportunity to Help Refugees - 09/11/2016 16:00:50
COTHROM AIR CUIDEACHADH! A bheil aodach no brògan agad fhèin no aig buill den teaghlach agad, air nach eil feum aca? Bu chòir don aodach a bhith ann an staid math agus bhiodh aodach agus ... (Read more)
Seisean ‘Lagh Sràid’ Saidheans Coimpiutaireachd ¦ Computing Science ‘Street Law’ Session - 07/11/2016 12:36:20
Bha sinn ro thoilichte fàilte a chur air sgioba oileanaich agus luchd-obrach bhon Clionaig Lagha aig Oilthigh Chailleannach Ghlaschu airson seisean a dhèanamh air laghan Saidheans Coimpiutaireachd. ... (Read more)
Dè Tha Dol? 24/10 - 04/11/16 - 01/11/2016 12:30:27
Cuairt-litir PDF Dè Tha Dol? 24/10 - 04/11/16 ¦ School Newsletter in PDF format ... (Read more)
Videothan Samhna ¦ Halloween Videos - 01/11/2016 07:23:02
Video 2016 Video 2015 Video 2014 Trèalair ¦ Trailer Video 2013 ... (Read more)
Latha Fosgailte ¦ Open Day - 13/09/2016 11:57:41
Àrd-sgoil ¦ Secondary Wed 2nd November 2016 at 9:30am and then 1:45PM Nach tig sibh ann! ¦ All Welcome ... (Read more)
Device Squad - 26/04/2016 13:27:59
A’ sireadh theaghlaichean! Tha Bees Nees Media a’ clàradh paidhleit airson sreath ùr de phrògraman airson a’ BhBC, fon ainm Luchd-saoraidh nan Sgrìnichean . Càite bheil ... (Read more)
Aithisg Sgoile 2016 ¦ School Report 2016 (Gaelic) - 14/03/2016 14:50:17
Air 10mh Màirt rinn sgoilearan Aithisg Sgoile BBC. Tha dealbhan agus aithisgean a sgrìobh iad gu h-ìosal. Cuideachd tha sgeulachdan bho an-uiridh an seo . On the 10th of ... (Read more)