Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Dannsa Oidhche Shamhna 2019 ¦ Hallowe'en Dance - 31/10/2019 10:08:56
Bha fìor dheagh dhannsa againn, dealbhan an seo . Bhideo ri thighinn a dh'aithghearr. ¦ Great Hallowe'en dance last night, click here for picture gallery . Video to follow soon. ... (Read more)
Clubaichean 2019/20 - 09/09/2019 08:47:14
Fiosrachadh an seo (cruth PDF) ¦ Details here (PDF file) ... (Read more)
Taic a Bharrachd Saor-làithean an Earraich 2019 - 27/03/2019 09:29:06
Spring Break Study classes will run from 10.00 onwards. There will be no Office Staff in the school to answer the buzzer – a janitor on duty to be in the foyer area between 9.45 and 10.15 and 12.45 ... (Read more)
Cuairt-litir Nollaig 2018 ¦ Newsletter Christmas 2018 - 20/12/2018 14:24:43
Tha ar cuairt-litir an seo ann an cruth PDF. Nollaig Chridheil dhuibh uile. ¦ Our newsletter is here as a PDF file. Merry Christmas to you all. ... (Read more)
Seisean ‘Lagh Sràid’ Saidheans Coimpiutaireachd ¦ Computing Science ‘Street Law’ Session - 13/12/2018 14:15:07
Bha sinn ro thoilichte fàilte a chur air sgioba oileanaich agus luchd-obrach bhon Clionaig Lagha aig Oilthigh Chailleannach Ghlaschu airson seisean a dhèanamh air laghan Saidheans Coimpiutaireachd. ... (Read more)
Taic a Bharrachd 2018/19 ¦ Supported Study Timetable - 28/11/2018 11:30:42
I f the f o c us is H i g h e r one w ee k a n d N5 the s e c ond w ee k, it is s hown b y t h e following *Alte r n a t i ng f o r tn i g ht l y On Mond a y , W e dn e sd ... (Read more)
Ceòl ’s Craic Rèidio ¦ Radio Show - 13/06/2018 17:43:06
Teachdaireachd bho Cheòl 's Craic "Thàinig Mischa Nic a’ Phearsain a-steach a bhruidhinn air prògram na seachdain seo mun phròiseact aice còmhla ri sgoilearan à SGG. Thug i ro-shealladh dhuinn de ... (Read more)
Taic a Bharrachd Deuchainnean ¦ Exam Supported Study Timetable - 01/05/2018 17:04:54
1 9.10 -10.00 2 10.00 - 10.50 3 11.05 - 11.55 4 ... (Read more)
Taic a Bharrachd na Càisge ¦ Spring Holiday Supported Study - 28/03/2018 22:22:17
Easter Study classes will run from 10.00 onwards. There will be no Office Staff in the school to answer the buzzer – a janitor on duty to be in the foyer area between 9.45 and 10.15 and 12.45 – 1.15 ... (Read more)
Taic a Bharrachd air Ùrachadh san t-Samhain ¦ Supported Study Updated November 2017 - 15/11/2017 17:43:49
Tidsear / Cuspair Teacher / Subject Ìre ¦ Level Latha ¦ Day Rùm ¦ Room Uair ¦ Time ... (Read more)
Aithisg Ball Coise ¦ Football Report: Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu v The High School of Glasgow - 26/09/2017 09:53:32
20-09-2017 SGG took on the financial muscle of the private schools in a double header against St Aloysius followed by The Glasgow High School. The first game ended in a 4-1 defeat with Lewis MacLeod ... (Read more)
Ceisteachan Dannsa Na Nollaige 2017 - 20/09/2017 12:20:17
Suirbhidh beag do sgoilearan mu dheidhinn dannsa na Nollaige am bliadhna. Log a-steach gu glow mus lìon sibh e . Ceisteachan an seo ... (Read more)
Widget UCAS - 15/09/2017 12:21:51
... (Read more)
Ceisteachan Gàidhlig is Teicneòlas 'son aoisean 11-18 ¦ Gaelic technologies survey for Young People - 30/05/2017 10:37:23
Ceisteachan Gàidhlig agus teicneòlas 'son òigridh aois 11-18 (ceangal taobh a-muigh) ¦ Gaelic technologies survey for young people age 11-18 (external link) ... (Read more)
Latha Fosgailte Taic a Bharrachd Àrd-Ìre 17mh Ògmhìos ¦ Higher Head Start - Open Day 17th June - 30/05/2017 07:51:47
Tha Saturday School Glasgow le latha fosgailte Disathairne 17mh Ògmhìos. Tuilleadh fiosrachaidh an seo mar PDF . ¦ Saturday School Glasgow are holding an open day on Saturday June 17th. More ... (Read more)
Cothrom Oidheachadh Fhaighinn an Glaschu ¦ Opportunity To Book Tutoring in Glasgow - 20/04/2017 15:49:21
Cothrom air oideachadh ann an cuspairean N5 agus Àrd-Ìre an Glaschu ¦ Opportunity for tutoring in N5 and Higher subjects in Glasgow ... (Read more)
Sgoil Shamhraidh Dhràma ¦ Gaelic Summer School - 19/04/2017 14:09:07
Tha fiosrachadh mu Sgoil Shamhraidh Dhràma le Fèisean nan Gàidheal an seo . Tha e eadar Diluain 3 agus Disathairne 15 Iuchar agus fosgailte do dheugairean a bhruidhneas Gàidhlig a bhios eadar 13 agus ... (Read more)
Taic a Bharrachd na Càisge Giblean 2017 ¦ Easter Study Classes April 2017 - 29/03/2017 08:27:50
Easter Study classes will run from 10.00 onwards. There will be no Office Staff in the school to answer the buzzer – the janitor will be on duty in the foyer area between 9.45 and 10.15 and 12.45 – ... (Read more)
Fios mu Sheirbhisean Dhreuchd LSA ¦ Film guide to SDS Careers Services - 21/03/2017 11:53:02
Tha film mu dheidhinn seirbheisean Leasachadh Sgilean na h-Alba an seo ¦ A handy film guide to Skills Development Scotland ’s career information, advice and guidance services has been launched. The ... (Read more)
Aithisgean Aithisg Sgoile BBC 2017 ¦ BBC School Report News Reports - 17/03/2017 17:21:00
Bha sgoilearan bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a' gabhail pàirt ann an BBC School Report air an 16mh den Mhàrt. Seo feadhainn de na h-aithrisean a dheasaich iad. Draibheadh le fòn-làimhe ... (Read more)
Comhairle do Sgoilearan Airson Deuchainnean ¦ Advice for Young People Sitting Exams - 07/03/2017 11:45:43
Tha stiùireadh anns na bhitheoan aig an ceangal a leanas mu dheidhinn ionnsachadh, dòigh inntinn fàsmhorachd is mar sin air adhart. http://www.bbc.co.uk/education/highlights/curations/zpbdxfr ... (Read more)
Aithisg Sgoile BBC 2017 ¦ BBC School Report - 06/03/2017 15:53:51
Bidh sgoilearan bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ag aithris air na naidheachdan an seo air an 8mh den Mhàrt mar phàirt de BBC School Report . Pupils from Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu will be taking part ... (Read more)
Clàr-ama Taic Ionnsachaidh a' Mhàirt 2017 ¦ Supported Study March Timetable - 02/03/2017 15:02:04
Diluain – Dihaoine ¦ Monday-Friday Latha Uair Cuspair Tidsear Rùm ... (Read more)
Agallamhan ÀS4-6 ¦ Mock Interviews S4-6 - 02/02/2017 15:31:21
Bha 21 luchd-gnìomhachais is eile againn son taic a chur ri sgoilearan a bhith ag ullachadh son agallamh. Ar taing dhuibh uile is fios o sgoilearan gun d’ fhuair iad seo air leth feumail. ... (Read more)
Cothrom Bhòtaidh FilmG ¦ FilmG Your Chance to Vote - 17/01/2017 16:07:54
Tha sgoilearan Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air a bhith trang agus iad air filmichean a chur a-steach gu farpais FilmG. Thoir sùil orra is feuch gun toir sibh bhòt dhaibh an seo . Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu's ... (Read more)
Òraid Theàrainteachd Sìobar na Nollaige ¦ Christmas Cyber Security Lecture - 20/12/2016 18:37:54
O chionn goirid bha sgoilearan ÀS3 agus ÀS4 a tha a’ dèanamh Saidheans Coimpiutaireachd mar chuspair air leth fortanach gun robh cothrom aca a’ dol gu Òraid Theàrainteachd Sìobar na Nollaige 2016 . ... (Read more)
Dè tha Dol? 05/12/2016 - 09/12/2016 - 06/12/2016 10:48:25
Dè tha Dol? 05/12/2016 - 09/12/2016 ... (Read more)
Cothrom air Fògarraich a Chuideachadh ¦ Opportunity to Help Refugees - 09/11/2016 16:00:50
COTHROM AIR CUIDEACHADH! A bheil aodach no brògan agad fhèin no aig buill den teaghlach agad, air nach eil feum aca? Bu chòir don aodach a bhith ann an staid math agus bhiodh aodach agus ... (Read more)
Seisean ‘Lagh Sràid’ Saidheans Coimpiutaireachd ¦ Computing Science ‘Street Law’ Session - 07/11/2016 12:36:20
Bha sinn ro thoilichte fàilte a chur air sgioba oileanaich agus luchd-obrach bhon Clionaig Lagha aig Oilthigh Chailleannach Ghlaschu airson seisean a dhèanamh air laghan Saidheans Coimpiutaireachd. ... (Read more)
Dè Tha Dol? 24/10 - 04/11/16 - 01/11/2016 12:30:27
Cuairt-litir PDF Dè Tha Dol? 24/10 - 04/11/16 ¦ School Newsletter in PDF format ... (Read more)
Videothan Samhna ¦ Halloween Videos - 01/11/2016 07:23:02
Video 2016 Video 2015 Video 2014 Trèalair ¦ Trailer Video 2013 ... (Read more)
Latha Fosgailte ¦ Open Day - 13/09/2016 11:57:41
Àrd-sgoil ¦ Secondary Wed 2nd November 2016 at 9:30am and then 1:45PM Nach tig sibh ann! ¦ All Welcome ... (Read more)
Device Squad - 26/04/2016 13:27:59
A’ sireadh theaghlaichean! Tha Bees Nees Media a’ clàradh paidhleit airson sreath ùr de phrògraman airson a’ BhBC, fon ainm Luchd-saoraidh nan Sgrìnichean . Càite bheil ... (Read more)
Aithisg Sgoile 2016 ¦ School Report 2016 (Gaelic) - 14/03/2016 14:50:17
Air 10mh Màirt rinn sgoilearan Aithisg Sgoile BBC. Tha dealbhan agus aithisgean a sgrìobh iad gu h-ìosal. Cuideachd tha sgeulachdan bho an-uiridh an seo . On the 10th of ... (Read more)